Investiční management

Pomáháme movitým investorům překonat výzvy a dosáhnout investičních cílů.

Náš OCIO přístup při správě vašich investičních aktiv 

Pro jednotlivce a rodiny plníme roli externího investičního ředitele “Outsourced Chief Investment Officer" (OCIO) a při navrhování investiční strategie i následné správě vašich investic řídíme investiční výbor “Investment committee" (IC) sestavený z nezávislých investičních specialistů.

Za dobu 25 let našeho působení na kapitálových trzích jsme si ověřili, že žádný jednotlivec nebo společnost nevlastní patent na investiční úspěch. Abychom mohli využít schopností a měli přístup k nejtalentovanějším světovým portfolio managerům, potřebujeme svobodu a flexibilitu.

To je důvod, proč působíme ve funkci OCIO a neomezujeme se vlastními investičními managery nebo produkty. Tento přístup vám zajistí výhody kolektivních investičních znalostí a dohledu, které nejsou závislé na schopnostech nebo investičním stylu jednotlivce, a můžete využít všechny dostupné právní formy, konvenční i nekonvenční investiční instrumenty napříč všemi kontinenty.

Prozkoumejte naši roli (OCIO) externího investičního ředitele a objevte jak vám pomůžeme uspět.

Investiční výbor

Náš investiční výbor sestavený z nezávislých investičních specialistů vám při navrhování investiční strategie a následné správě investic zajistí výhody kolektivních investičních znalostí a dohledu, které nejsou vázány na schopnosti jednotlivce.

Nezávislost

Využíváme talent a schopnosti všech dostupných světových portfolio manažerů. Nejsme proto omezeni na investiční styly a strategie. Naše řešení pokrývají všechny dostupné právní formy, konvenční i nekonvenční nástroje napříč všemi kontinenty. 

Variabilita přístupu

Intenzita, s jakou se chce každý zapojovat do tvorby a správy investičního portfolia, je různá. Proto pro vás máme připravené různé modely spolupráce od vašeho vlastního návrhu alokace aktiv až po plné delegování výběru alokace aktiv na nás.

1. KROK: Tvorba investiční strategie a prohlášení

Pomůžeme vám navrhnout investiční strategii, která bude odrážet vaše indviduální investiční cíle a záměry celé rodiny. Tento informační základ stanovuje pravidla, procesy a metody pro výběr aktiv, řízení rizik, rebalancování portfolia a následné měření výsledků.

Vytvořenou investiční strategii vám sepíšeme do prohlášení o investiční politice, tzv. protokol IPS "Investment Policy Statement", který stanovuje pravidla pro správce investičního majetku. Tento vysoce individualizovaný dokument slouží jako strategické vodítko pro přípravu všech investičních řešení investora a je základním krokem pro tvorbu investičního portfolia a jeho následnou správu. Investičním specialistům a správcům poskytuje celou řadu zásad a instrukcí tak, aby důkladně porozuměli preferencím, cílům, toleranci k riziku investora a mohli všechny požadované faktory zohlednit.

Mám zájem

3. KROK: Návrh strategické a taktické alokace aktiv

Strategická alokace aktiv a investičního portfolia je práce na plný úvazek. V našem pojetí to znamená návrh a řízení různých tříd investičních aktiv za účelem dosažení dlouhodobých výnosů při respektování pravidel klienta, tzv. Prohlášení o investiční politice. Za tímto účelem vytváříme sofistikované investiční portfolio, které pokrývá všechny dostupné právní formy, konvenční i nekonvenční investiční instrumenty napříč všemi kontinenty. Díky tomuto máte vy i vaše rodina přístup přístup k nejtalentovanějším světovým portfolio manažerům a široké škále globálních investičních příležitostí.

Mám zájem

2. KROK: Strukturování investičního majetku a aktiv

Pro dosažení efektivity správy investičního majetku lze využít řadu vehiklů nebo struktur. Při volbě vhodné formy i rozhodnutí, zda správu uskutečňovat v režimu fyzické, právnické osoby nebo jiné entity bez právní subjektivity, je zapotřebí zvážit celou řadu právních, účetních, ekonomických a daňových faktorů. Při strukturování investičního majetku proto využíváme všechny dostupné právní formy i lokální nástroje správy majetku v ČR nebo vhodné zahraniční alternativy. 

Jedná se např. o:

 • Rodinná investiční společnost
 • Investiční společnost
 • Investiční svěřenský fond
 • Alternativní fond podle § 15 ZISIF
 • Komanditní společnost na investiční listy
 • Fond kvalifikovaných investorů
 • SICAF - Investiční fond s fixním základním kapitálem
Mám zájem

4.KROK: Monitoring a revize investiční strategie

Správné investiční rozhodnutí závisí na porozumění řady faktorů, jako jsou peněžní toky, daňové zákony, směnné kurzy, likvidita, výdaje nebo započítávání zisků a ztrát z kapitálového majetku. Investiční majetek ve své různé formě může být také držen a spravován prostřednictvím složitých vlastnických struktur, svěřenských nebo nadačních fondů. Přesnost těchto informací, na kterých zakládáte svá rozhodnutí, však vychází z úplného a přesného obrazu Vašeho celkového majetku. Díky monitoringu našeho back-office oddělení Vám pomůžeme tyto komplexní informace včas zachytit a navrženou strategii pravidelně revidovat.

Mám zájem

Investiční analýzy

Zásadním předpokladem vytvoření investičního portfolia, které vám bude generovat stabilní příjem a peněžní toky, je identifikovat investiční příležitosti, předvídat výkonnost aktiv a vyhodnotit rizika. K tomu slouží různé typy investičních analýz v závislosti na typu a rozsahu investice. Jedná se o proces, který se zaměřuje na vyhodnocení potenciálních investic a pomáhá vám předvídat trendy nebo ekonomické cykly. To vám pomůže učinit kvalifikovaná rozhodnutí a zlepšit návratnost investic.

Typy možných analýz:

 • Fundamentální analýza
 • Technická analýza
 • Top-down analýza
 • Bootom analýza
 • Portfolio analýza
 • Security analýza
Mám zájem

Stáhněte si náš info prospekt k investičnímu managementu

 

Stáhnout