Zůstavitel

Zůstavitelem je fyzická osoba, jejíž majetek, práva a závazky přecházejí po smrti na její dědice. Zůstavitel může ovlivnit, jak bude naloženo s jeho majetkem po smrti, pokud sepíše testament (poslední vůli nebo závěť). Jmění, jenž zůstavitel zanechává, se v právu označuje jako pozůstalost. Vedle majetku může jít i o dluhy. Zůstavitelem je tedy osoba, po níž se dědí. Označuje se tak rovněž osoba, která pořizuje závěť jakožto jednostranný projev své vůle. Zůstavitel může také dědickou smlouvou povolat druhou smluvní stranu nebo třetí osoby za dědice. Dědická smlouva už není jednostranný akt, nelze ji proto ani jednostranně zrušit. Práva zůstavitele vůči potomkovi, který je neopominutelný dědic, jsou omezená.