Vzdání se dědictví

Vzdání se dědictví je novým institutem dědického práva, který do české legislativy vnesla novela občanského zákoníku. Jde o projev vůle dědice, a to ve vztahu k majetku zůstavitele (dědictví). Dědic se dědictví tedy může vzdát. Právo vzdát se dědictví náleží dědici, který dědictví neodmítl, ale před soudem v řízení o dědictví se ho může vzdát ve prospěch druhého dědice. Oproti tomu, odmítnutí dědictví nelze učinit ve prospěch jiné osoby.