Vyhlášení konkurzu

Při platební neschopnosti nebo při předlužení firmy je na ni možné vyhlásit konkurz. Do konkurzu se může dostat právnická i fyzická osoba. V českém právu je konkurz chápán jako jeden ze způsobů řešení majetkového úpadku firmy. Jedná se o speciální druh soudního řízení, kdy je majetek dlužníka zpeněžen a výtěžek je rozdělen mezi jeho věřitele. O prohlášení konkurzu rozhoduje insolvenční soud na návrh věřitele nebo dlužníka. I po vyhlášení konkurzu je dlužník stále označován jako dlužník, s jeho majetkem je však oprávněn nakládat insolvenční správce, který ho zpeněží v dražbě a finance rozdělí mezi věřitele podle jejich pohledávek. Majetkovou podstatou insolvence se stává veškerý majetek dlužníka. Výjimkou je například majetek vyčleněný ve svěřenském fondu.