Spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví je podobným právním institutem jako společné jmění manželů. Rozdíl je v tom, že spoluvlastnický podíl nevzniká v tomto případě manželstvím, ale třeba společnou investicí. Spoluvlastnictví tak označuje situaci, kdy jednu věc vlastní dvě či více osob. Spoluvlastnické podíly mohou být ideální (myšlené) nebo reálné (spoluvlastník má vymezenou část majetku, která patří jen jemu). V České republice upravuje spoluvlastnictví občanský zákoník. Spoluvlastnictví vzniká nejčastěji na základě kupní smlouvy, darováním, dědictvím nebo vytvořením (zhotovení společného díla) či spojením dvou dosud oddělených věcí.