Společné jmění manželů (SJM)

Společné jmění manželů (SJM) vzniká uzavřením manželství. Tato specifická forma spoluvlastnictví, kterou upravuje občanský zákoník, může vzniknout jen mezi manžely. Zákon rozlišuje několik režimů společného jmění manželů. Do SJM patří veškerá aktiva (majetek), tak i pasiva (závazky a dluhy). Jde o všechny movité a nemovité věci, které za dobu trvání manželství manželé získali, s výjimkou majetku, jenž patří do výlučného majetku jednoho z manželů (byl získaný například dědictvím). Správa podle zákonného režimu se týká majetku, který užívají a udržují oba manželé společně. Ze závazků patřících do společného jmění a právního jednání týkajících se společného jmění jsou oba manželé oprávnění a povinni společně a nerozdílně.