Obmyšlený – Beneficient (Beneficiary)

Zakladatel svěřenského fondu má právo určit obmyšleného (beneficienta), tedy osobu, která bude mít prospěch z majetku vyčleněného do fondu. Obmyšlený je uvedený ve statutu svěřenského fondu. Obmyšlený může nad činností fondu vykonávat dohled. Obmyšlenému lze (a většinou to tak je) přiznat právo na užitky nebo zisky plynoucí ze svěřenského fondu. Právo obmyšleného na plnění ze svěřenského fondu vzniká za podmínek určených statutem.