Notář

Notář je důležitým aktérem v dědickém řízení. Notář může sepisovat veřejné listiny, například závěť. Notář je fyzická osoba s právnickým vzděláním, kterou český stát pověřil výkonem notářského úřadu. Předpokladem pro výkon funkce notáře je také svéprávnost, bezúhonnost a úspěšné složení notářské zkoušky. Notáře jmenuje ministr spravedlnosti na návrh Notářské komory ČR. Počet notářů pro obvod každého okresního soudu je stanoven ministrem spravedlnosti.