Non-disclosure agreement (NDA)

Non-disclosure agreement (NDA) je dohoda o mlčenlivosti. Jde o smlouvu mezi dvěma stranami, které si kvůli určitému účelu chtějí vzájemně zpřístupnit informace a zároveň chtějí omezit jejich předání třetí straně. NDA se uzavírá většinou za účelem zpřístupnění citlivých dat, informací nebo know-how. Typicky je NDA používána při podávání obchodní nabídky, tedy ještě před podepsáním dodavatelské nebo obchodní smlouvy. NDA chrání obchodní tajemství a znalosti, které strany při jednání nabydou.