Nezpůsobilý dědic

Nový občanský zákoník upravuje pojem dědická nezpůsobilost. Nezpůsobilým dědicem se podle legislativy stává ten, kdo se dopustil úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu/manželce, nebo spáchal zavrženíhodný čin proti zůstaviteli (například ho donutil k projevu poslední vůle), překazil nebo zfalšoval jeho poslední pořízení. Výjimkou jsou situace, kdy by zůstavitel tento čin dědici prominul.