Likvidační řízení

Zánik společnosti se řídí obchodním zákoníkem. Rozlišuje se zrušení s likvidací a zrušení bez likvidace. Zrušením podniku bez likvidace přechází jmění společnost na právního nástupce. Tímto procesem podniky prochází, když se například slučují nebo rozdělují. V případě zániku podniku s likvidací se majetek rozděluje mezi věřitele, jež uplatňují své pohledávky, zbytek si pak rozdělují vlastníci. Likvidační řízení je tedy kolektivní řízení, během něhož se prodává majetek společnosti a rozděluje se mezi věřitele, akcionáře nebo společníky. Důležitou osobou je likvidátor, který musí konat tak, aby jeho kroky vedly ke zpeněžení likvidační podstaty. Volba postupu prodeje majetku je na likvidátorovi, který by měl ale jednat s péčí řádného hospodáře a usilovat o co nejpříznivější zpeněžení majetku.