Evidence skutečných majitelů

Od 1. ledna 2018 vstoupila v účinnost novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (dále také jen „rejstříkový zákon“), ve znění účinném od 1. ledna 2018, zřizuje evidenci skutečných majitelů k 1. lednu 2018. V podrobnostech viz § 118b a násl. rejstříkového zákona. Do českého právního řádu zavedla povinnou evidenci skutečných majitelů právnických osob zapsaných do obchodních rejstříků a evidenci svěřenských fondů. Skutečný majitel je podle zákona fyzická osoba, která má právně či fakticky možnost vykonávat rozhodující vliv ve svěřenském fondu. Do evidence skutečných majitelů se zapisuje jméno, datum narození, trvalé bydliště, státní příslušnost a další údaje. Rejstříkový soud zapíše údaje do evidence skutečných majitelů do 5 pracovních dní. Poplatek je 1 000 korun. K údajům v evidenci skutečných majitelů nemá přístup veřejnost, pouze osoby a orgány vymezené zákonem, například soudy, orgány činné v trestním řízení, správci daně apod.