Dovětek

Dovětek je (vedle závěti nebo dědické smlouvy) jedna z dalších možností pořízení pro případ smrti. Zůstavitel může prostřednictvím dovětku zřídit odkaz, zatížit dědice nebo odkazovníka příkazem, podmínkou nebo doložením času. Příkladem je situace, kdy dědeček chce odkázat vnukovi auto, ovšem za podmínky, že dostuduje vysokou školu. Dovětkem se na rozdíl od závěti a dědické smlouvy neustavuje dědic, ale slouží jako možnost, jak zajistit, že bude naplněna zůstavitelova vůle. Dovětek je možné pořídit současně se závětí nebo samostatně.