Dědictví

Dědictví vzniká úmrtím člověka (zůstavitele). Právo dědit upravuje zákon, závět nebo dědická smlouva. Do dědictví patří veškerý majetek i dluhy zůstavitele, které měl v okamžiku úmrtí. Není možné, aby dědic přijal jen majetek a dluhy odmítl. Dědictví upravuje nový občanský zákoník. Legislativa rozlišuje šest dědických skupin. Dědit může pouze způsobilý dědic (fyzická osoba i právnická osoba).