Dědická smlouva

Dědická smlouva je jednou z možností danou občanských zákoníkem, jež upravuje „pořízení pro případ smrti“, umožňuje zůstaviteli svobodně nakládat s vlastním majetkem mortis causa. Dědická smlouva má formu veřejné listiny. Zůstavitel povolává druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice své pozůstalosti (nebo její části) a druhá strana toto přijímá, stává se dědicem. Dědická smlouva se od závěti odlišuje tím, že ji nelze jednostranně zrušit, což dědicům dává větší jistotu, že pozůstalost nabydou. Zároveň dědická smlouva neomezuje zůstavitele v nakládání s jeho majetkem během života.