Čestné prohlášení svěřenského správce

Čestné prohlášení svěřenského správce o způsobilosti být svěřenským správcem se řídí občanským zákoníkem. Správce v prohlášení přijímá pověření spravovat svěřenský fond a souhlasí, že bude zapsán jako správce do evidence svěřenských fondů. Zároveň prohlašuje, že splňuje zákonné požadavky pro funkci svěřenského správce, a to podle občanského zákoníku. Zejména prohlašuje, že je plně svéprávný (paragraf 1453) a že nebyl nikdy osvědčen jeho úpadek (paragraf 1438).