Anti-Money Laudering (AML)

AML (Anti-Money Laudering) je soubor opatření proti praní špinavých peněz. Subjekty, které spravují majetek svých klientů, pracují s informacemi, jež se tohoto majetku dotýkají, a proto musí plnit některé povinnosti uložené zákonem proti praní špinavých peněz. Tyto povinnosti stanovuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Příkladem je třeba povinnost zjišťovat původ majetku a účel transakce, ověřovat, zda se na klienta nevztahují mezinárodní sankce, nebo neustále vyhodnocovat, zda obchod nevykazuje znaky podezřelého obchodu